"Šťastím dieťaťa je byť milované"

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur za 4.štvrťrok 2016

17.02.2017

V súlade s ustanoveniami § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zmení Detský domov Liptovský Hrádok zverejňuje raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000 eur.

Viac informácií ...

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

07.12.2016

Detský domov Liptovský Hrádok ako verejný obstarávateľ realizoval prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému verejné obstarávanie 7-miestneho osobného motorového vozidla. Víťaznou ponukou podľa výsledkov zverejnených na EKS-elektronickom trhovisku sa stala ponuka spoločnosti LIMA car, s.r.o., Podháj 41, 97405 Banská Bystrica so zmluvnou cenou 15 000.- Eur s DPH.

 

Viac informácií ...

Verejné obstarávanie - výzva

21.11.2016

Detský domov Liptovský Hrádok ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7, odsek 1, písmeno „ d“ zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení neskorších predpisov predkladá v rámci verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky.

Predmetom obstarávania je nákup nového 7- miestneho osobného motorového vozidla pre potreby detského domova s dodaním najneskôr do 15.12.2016. Obstarávanie bude realizované prostredníctvom zadania v Elektronickom kontraktačnom systéme, obchod bude zazmluvnený priamo systémom. Špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v prílohe.

Dodávatelia zaregistrovaní v EKS v uvedenom predmete zákazky budú o začiatku obstarávania systémom EKS bezodkladne informovaní.

Viac informácií ...